Hire Car

Privacybeleid

Naam en contactadres van de verantwoordelijke partij overeenkomstig artikel 4, lid 7, DSGVO.

Onspire Marketing Ltd.
47, 1st of April Street, Office
213117 Limassol, CyprusVertegenwoordigd
door de algemeen directeur, de heer Bernhard Frank


.

Veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te bewaren en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en passen wij de meest recente veiligheidsnormen toe om een maximale bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd. Indien uw persoonsgegevens in een derde land worden verwerkt, garanderen wij dat de desbetreffende bepalingen van de DS-GVO worden nageleefd en verstrekken wij op verzoek bewijs daarvan.

Definities

De wetgever eist dat persoonsgegevens op rechtmatige wijze, te goeder trouw en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt (“rechtmatigheid, verwerking te goeder trouw, transparantie”). Om dit te waarborgen, informeren wij u over de afzonderlijke juridische definities, die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

1. persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. verwerking

“verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

3. beperking van de verwerking

“Beperking van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

4. profilering

“profilering”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat van deze persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen

5. pseudonimisering

“Pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat aanvullende informatie wordt toegevoegd, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld.

6. bestandssysteem

“Bestandssysteem”: elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of deze verzameling op gecentraliseerde, gedecentraliseerde of functionele dan wel geografische basis wordt bijgehouden.

7. controller

“voor de verwerking verantwoordelijke”: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kan in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of kunnen de specifieke criteria voor de aanwijzing van de voor de verwerking verantwoordelijke worden vastgesteld.

(8) Processor

“Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

(9) “ontvanger

“Ontvanger”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door de genoemde instanties geschiedt overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

10. derde partij

Onder “derde” wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

11 Consent

“Toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien er een rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat. Overeenkomstig artikel 6, lid 1,
onder a) tot en met f), DSGVO
, kan de rechtsgrondslag voor de verwerking
met name
zijn

 1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 6. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna geven wij informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn b.v. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Indien u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer noodzakelijk is, of de verwerking wordt beperkt indien er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren.

Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Gebruik van cookies

Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij worden gebruikt om de website in zijn geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder worden toegelicht:

 • Voorbijgaande cookies (voor dit doel b)
 • Blijvende cookies (c)

b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.

c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen naargelang de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

c) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en weigeren om cookies van derden of alle cookies te aanvaarden. Zogenaamde “third party cookies” zijn cookies die door een derde partij zijn geplaatst, dus niet door de website die u op dat moment bezoekt. Wij wijzen u erop dat u door het uitschakelen van cookies wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

d) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerkingDe
rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 (1) lit. f DSGVO
.

e) Doel van de gegevensverwerkingHet
doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen. In de bovengenoemde doeleinden schuilt ook ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

f) Op onze website staan wij ook onze reclamepartner Billiger-Mietwagen.de / Silvertours GmbH toe om gegevens van onze gebruikers te verzamelen met behulp van reclame cookies. Dit stelt Billiger-Mietwagen.de / Silvertours GmbH in staat om op interesses gebaseerde reclame te tonen aan gebruikers van ons online aanbod, gebaseerd op een analyse van hun gebruiksgedrag (bijv. geklikte reclamebanners, bezochte subpagina’s, gemaakte zoekopdrachten) in het algemeen en niet beperkt tot ons online aanbod.

Door de gebruikte reclame-cookies maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Billiger-Mietwagen.de / Silvertours GmbH. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze cookies worden verzameld.

U kunt het gebruik van cookies door Billiger-Mietwagen.de / Silvertours GmbH op https://www.billiger-mietwagen.de/datenschutz.htm#VerwendungVonCookiesVerhindern verhinderen of bestaande cookies verwijderen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 para.1 lit. f DSGVO. Meer informatie over gegevensbescherming bij BMW vindt u hier: https://www.billiger-mietwagen.de/datenschutz.htm.

Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent. Daartoe zult u in de regel verdere persoonsgegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarop de voornoemde beginselen inzake gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen doen wij een beroep op externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven indien wij samen met partners acties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U krijgt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod op de hoogte brengen van de gevolgen hiervan.

Kinderen

Ons aanbod is in principe gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van de toestemming

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een verleende toestemming, hebt u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

(2) Recht op bevestiging

U hebt het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te verlangen of wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt te allen tijde om bevestiging vragen via de bovenstaande contactgegevens.

(3) Recht van toegang

Indien persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie opvragen:

 1. de doeleinden van de verwerking;
 2. de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;
 5. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel van een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 6. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
 8. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 GDPR in verband met de doorgifte. Wij zullen een kopie verstrekken van de persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft. Voor verdere kopieën die u persoonlijk aanvraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten. Als u het verzoek elektronisch indient, moet de informatie worden verstrekt in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, tenzij anders is aangegeven. Het recht op een afschrift krachtens lid 3 laat de rechten en vrijheden van andere personen onverlet.

(4) Recht op correctie

U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

(5) Recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”)

U hebt het recht te verzoeken dat de voor de verwerking verantwoordelijke uw persoonsgegevens onverwijld wist, en wij zijn verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen, indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 2. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 3. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DSGVO.
 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
 6. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is deze te wissen, treft hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

Het recht om te worden gewist (“recht om te worden vergeten”) bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de GDPR;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, wanneer het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou maken of ernstig zou schaden; of
 • voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims.

(6) Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren,
 2. de verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of
 4. de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, worden deze persoonsgegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat:

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO; en
 2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Wanneer u het in lid 1 bedoelde recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent, hebt u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden overgedragen, voor zover dat technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”). Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

(8) Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DSGVO, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover die verband houdt met dergelijke direct-marketing. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij kunt u, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89, lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt het recht van bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking.

(9) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering.

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – is gebaseerd en dat voor u rechtsgevolgen heeft of voor u soortgelijke significante gevolgen heeft. Dit is niet van toepassing indien het besluit:

 1. noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke,
 2. is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene; of
 3. geschiedt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden van de betrokkene en zijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van de betrokkene, op het kenbaar maken van zijn standpunt en op betwisting van het besluit.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking.

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Tevens hebben zij het recht om, onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van arbeid of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

(11) Recht op een doeltreffende voorziening in rechte

U hebt het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, onverminderd de beschikbare administratieve of niet-gerechtelijke beroepsmogelijkheden, met inbegrip van het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 GDPR, indien deze van oordeel is dat de rechten waarop u krachtens deze verordening aanspraak kunt maken, geschonden zijn als gevolg van een verwerking van uw persoonsgegevens die niet in overeenstemming is met deze verordening.

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

(2) Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Dit betekent dat IP-adressen in een verkorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

(6) Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, alsmede de verklaring inzake gegevensbescherming: http: //www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen indien dat nodig is vanwege nieuwe technologieën. Zorg ervoor dat u de meest recente versie hebt. Als er wezenlijke veranderingen worden aangebracht in deze privacyverklaring, zullen wij deze veranderingen op onze website plaatsen.

Nu direct de

Verhuur auto prijzen

vergelijken!

Naar het invoermasker »

Gids artikelen

Nat wegdek, nieuwe auto: Hier zijn wat nuttige tips!

Tips en trucs voor autoverhuur. Waar moet je op letten!

Is het mogelijk om een auto te huren zonder kredietkaart?

Het kiezen van de juiste huurauto van het autoverhuurbedrijf.